Algemene voorwaarden checklist

Wanneer je als ondernemer een bedrijf start, dan wil natuurlijk dat alle juridische zaken goed zijn geregeld. Dat betekent ook dat je jezelf moet afvragen of je algemene voorwaarden nodig hebt. Om startende ondernemers op weg te helpen bij de beantwoording van deze vraag, hebben wij hieronder een checklist opgesteld. Doe de gratis online algemene voorwaarden checklist en binnen een paar minuten weet je of je algemene voorwaarden nodig hebt.

1. Sluit je meer dan 5 overeenkomsten per jaar?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen, die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen (art. 6:231 BW). Wat onder ‘een aantal’ moet worden verstaan, zegt de wet niet. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat daarbij moet worden gedacht aan gebruik bij vijf of meer overeenkomsten. Sluit je meer dan 5 overeenkomsten per jaar, dan is het dus mogelijk om daarvoor algemene voorwaarden op te laten stellen. Op die manier hoef je niet telkens dezelfde afspraken op papier te zetten.

2. Met wie sluit je overeenkomsten?

Sluit je overeenkomsten met bedrijven of juist alleen maar met consumenten? Of misschien wel met allebei? Voor het sluiten van overeenkomsten met consumenten gelden vaak andere (aanvullende) regels, dan wanneer je een overeenkomst sluit met een bedrijf. Consumenten worden door de wet doorgaans in bescherming genomen, terwijl dit voor bedrijven niet geldt. Het is dus van belang hier een duidelijk onderscheid in te maken en de wederzijdse rechten en plichten duidelijk vast te leggen.

3. Sluit je overeenkomsten via internet (bijv. via een webshop)?

Wanneer je producten verkoopt via een webshop aan consumenten dan gelden er bijzondere regels. Zo hebben consumenten het recht hebben om spullen die zij op internet kopen, kosteloos, binnen 7 werkdagen terug te sturen. Dit wordt de zgn. ‘zichttermijn’ of ‘bedenktijd’ genoemd. De wettelijke bedenktijd bedraagt 7 werkdagen, maar dit wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid naar 14 werkdagen. Daarbij geldt tevens een zgn. ‘informatieplicht’. Dat wil zeggen dat je als eigenaar van een webshop verplicht bent een aantal gegevens duidelijk aan de consument te vermelden. Laat je dit na dan kan de bedenktijd oplopen tot wel 3 maanden!

4. Verkoop je (fysieke) producten?

Verkoop je (fysieke) producten? Dan is een goed eigendomsvoorbehoud onmisbaar. In het eigendomsvoorbehoud spreek je af dat de eigendom van de geleverde zaak pas op de koper overgaat zodra deze de prijs volledig heeft betaald. Op die manier bescherm je jezelf maximaal tegen niet betalende kopers en/of een eventueel faillissement van de koper. Doordat de eigendom van de zaak nog niet is overgedragen, kun je de zaak namelijk eenvoudig uit de failliete boedel opeisen. Je valt dan dus niet onder de concurrent schuldeisers. Daarmee ontloop je de nadelige gevolgen van het faillissement van de koper.

5. Doe je zaken met in het buitenland gevestigde bedrijven?

Wanneer je zaken doet met buitenlandse ondernemers dan is het verstandig om aanvullende afspraken te maken. Zo kun je in het geval van een internationaal contract, in de algemene voorwaarden afspreken in welk land, bij welk arbitrage-instituut, en in welke procestaal geschillen zullen worden afgedaan. Arbitrage heeft een aantal voordelen:

  • Een arbitraal vonnis is niet openbaar, terwijl bij de gewone rechter de zitting en de uitspraak openbaar zijn. Dit is een voordeel bijvoorbeeld als bedrijfsgeheimen op het spel staan.
  • Een arbitraal vonnis is makkelijker te executeren (uitvoerbaar). Voor de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen bestaat namelijk het Verdrag van New York van 1958, waarbij meer dan 140 landen zijn aangesloten, terwijl de vergelijkbare regelingen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken een veel minder groot toepassingsbereik hebben en dus lastiger uit te voeren zijn.
  • Een advocaat is niet verplicht. Bij een procedure in Nederland voor de gewone rechter (behalve bij de kantonrechter), is een advocaat verplicht. Dit is bij arbitrage niet het geval. Dit scheelt in de kosten.

6. Betalen mijn opdrachtgevers achteraf?

Wanneer je een opdrachtgever de mogelijkheid geeft om facturen achteraf te betalen, dan loop je uiteraard het risico achter je geld aan te moeten. Dit kost een hoop tijd en geld. Het is daarom van belang om hierover duidelijke afspraken te maken. Wie draait er op voor de kosten? Moet je de opdrachtgever vooraf in gebreke stellen? En wat is de rente die de opdrachtgever betaald over het openstaande bedrag?

7. Loop je het risico aansprakelijk gesteld te worden?

Natuurlijk probeer je alle overeenkomsten met opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren. Dit betekent echter niet dat je nooit eens een fout kunt maken. Maak je een fout waardoor de opdrachtgever schade lijdt, dan zal deze proberen zijn schade op jou te verhalen. Met goede algemene voorwaarden kun je deze aansprakelijkheid beperken of zelfs helemaal uitsluiten. Op die manier worden schadeclaims tot een minimum beperkt. Dus, loop jij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schade? Dan doe je er goed aan deze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden.

Uitkomst checklist

Luidt het antwoord bij een of meer van bovenstaande vragen ‘Ja’, dan is de kans groot dat je algemene voorwaarden nodig hebt voor je bedrijf. Gezien de complexe aard van algemene voorwaarden is het raadzaam om algemene voorwaarden door een gespecialiseerde jurist op te laten stellen. Uiteraard kunnen onze juristen je daarbij helpen. Voor meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden zie: Algemene voorwaarden op laten stellen.