Op 12 juli 2020 treedt de Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten of “Platform-2-Business” wetgeving in werking. De p2b-verordening biedt platforms diverse mogelijkheden om de dienstverlening aan zakelijke gebruikers te beperken, op te schorten en te beëindigen, maar daarvoor gelden wel strikte regels. Hiermee worden zakelijke gebruikers van het platform beschermd tegen willekeur.

Dit is al weer het vierde deel van vijf artikelen met betrekking tot de p2b-verordening. In het eerste artikel wierp ik een blik op de vraag: Voor welke bedrijven geldt de p2b-verordening? In het tweede artikel heb ik uitgelegd welke eisen de p2b-verordening aan algemene voorwaarden stelt. De vorige keer (deel 3) besprak ik de belangrijkste rangschikkingsparameters waarover bedrijven hun zakelijke gebruikers dienen te informeren. De mogelijkheden om de dienstverlening aan zakelijke gebruikers te beperken, op te schorten of te beëindigen komen in dit deel (Deel 4) aan bod. Tot slot geef ik een aantal concrete aanbevelingen in de conclusie van deel 5.

Mogelijkheden voor platforms om de dienstverlening te beperken, op te schorten en te beëindigen

Beperking of opschorting van individuele door de zakelijke gebruiker aangeboden goederen of diensten mag, maar dan dient de onlinetussenhandelsdienstverlener dit besluit vooraf of op het moment dat de beperking of opschorting ingaat schriftelijk te motiveren.

Indien een onlinetussenhandelsdienstverlener besluit om het gebruik van de onlinetussenhandelsdiensten door een bepaalde zakelijke gebruiker volledig te beëindigen, dient hij de betrokken zakelijke gebruiker ten minste 30 dagen voordat de beëindiging ingaat een schriftelijke motivering te sturen.

Klachtrecht zakelijke gebruiker

De zakelijke gebruiker heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de interne klachtenafhandelingsprocedure van de onlinetussenhandelsdienstverlener wanneer de levering van onlinetussenhandelsdiensten wordt beperkt, opgeschort, beëindigd.

Beëindigen zonder opzegtermijn

De onlinetussenhandelsdienstverlener mag de levering van de onlinetussenhandelsdiensten zonder opzegtermijn beëindigen indien:

  • de onlinetussenhandelsdienstverlener wettelijk verplicht is om de levering te beëindigen zonder mogelijkheid tot inachtneming van een opzegtermijn; of
  • wanneer de onlinetussenhandelsdienstverlener een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent. Dit laatste dient dan wel te geschieden op basis van een wettelijke bepaling.

Voorts geldt de opzegtermijn niet op het moment dat de onlinetussenhandelsdienstverlener kan aantonen dat de zakelijke gebruiker de algemene voorwaarden herhaaldelijk heeft geschonden. In dat geval kan de onlinetussenhandelsdienstverlener de levering van de onlinetussenhandelsdiensten geheel en zonder opzegtermijn beëindigen.

Schriftelijke motivatie

Wanneer de onlinetussenhandelsdienstverlener de levering van diensten aan de zakelijke gebruiker zonder opzegtermijn beëindigt, dient de beëindiging gepaard te gaan met een schriftelijke motivering.

De schriftelijke motivering van het besluit tot beëindiging dient een verwijzing te omvatten naar de specifieke feiten of omstandigheden, met inbegrip van de inhoud van meldingen van derden, die tot het besluit van de onlinetussenhandelsdienstverlener hebben geleid alsmede de bedoelde toepasselijke redenen voor dat besluit zoals deze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

De onlinetussenhandelsdienstverlener hoeft het besluit tot beëindiging niet te motiveren indien:

– er een wettelijke verplichting bestaat om de motivering niet te verstrekken;

– sprake is van herhaaldelijke schending van de algemene voorwaarden.

In deze gevallen kan de onlinetussenhandelsdienstverlener dus volstaan met de melding dat de levering van onlinetussenhandelsdiensten is beëindigd, bijvoorbeeld omdat de zakelijke gebruiker de algemene voorwaarden meerdere malen heeft geschonden. Nadere motivering is niet nodig.

 

Actiepunt:

Het beëindigen van de onlinetussenhandelsdiensten vormt een gesloten systeem. De beëindiging kan alleen geschieden op basis van een in de algemene voorwaarden opgenomen reden. In de algemene voorwaarden zal derhalve moeten worden opgenomen dat de levering mag worden beëindigd in het geval de onlinetussenhandelsdienstverlener daartoe verplicht is op grond van een bepaling van dwingend recht, wanneer daartoe een dwingende reden bestaat of wanneer de zakelijke gebruiker de algemene voorwaarden herhaaldelijk schend. Het laatste onderdeel (schenden) van de algemene voorwaarden betekent dat er aanvullende bepalingen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen.

Intern klachtenafhandelingssysteem

Onlinetussenhandelsdiensten zijn verplicht om een intern klachtenafhandelingssysteem op te zetten en te handhaven. Deze verplichting geldt niet voor kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers en een jaaromzet onder 10 miljoen) (2003/361/EG). Het klachtenafhandelingssysteem dient eenvoudig en kosteloos toegankelijk te zijn voor zakelijke gebruikers. Klachten dienen binnen een redelijke termijn te worden afgehandeld. Overigens kunnen partijen een geschil ook aan de bevoegde rechter voorleggen.

Dimming

Het beperken van de individuele listings van de zakelijke gebruikers door onlinetussenhandelsdiensten. De onlinetussenhandelsdienst kan de verschijning van de zakelijke gebruiker op een negatieve manier aan passen, waardoor ranking van de zakelijke gebruiker kan worden verlaagd.

Aangezien dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de betrokken zakelijke gebruiker, moet hem op voorhand of op het moment dat de beperking of de opschorting ingaat, een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager worden verschaft.

Om de negatieve gevolgen van dergelijke besluiten voor zakelijke gebruikers tot een minimum te beperken, moeten onlinetussenhandelsdienstverleners ook de mogelijkheid openhouden om in het kader van de interne klachtenafhandelingsprocedure verduidelijking te geven bij de feiten die tot dit besluit hebben geleid, hetgeen de zakelijke gebruiker, waar mogelijk, zal helpen de naleving te herstellen.

Wanneer de onlinetussenhandelsdienstverlener het besluit om te beperken, op te schorten of te beëindigen intrekt, bijvoorbeeld omdat het besluit per abuis is genomen of de inbreuk op de algemene voorwaarden die tot dit besluit heeft geleid, niet te kwader trouw werd begaan en op bevredigende wijze is verholpen, moet de aanbieder de toestand van de betrokken zakelijke gebruiker onverwijld herstellen, waaronder door de zakelijke gebruiker toegang te verschaffen tot persoonsgegevens en/of andere gegevens die vóór het besluit beschikbaar waren.

 

Doe de p2b-check

Wilt u weten of de p2b-verordening voor uw bedrijf geldt? Gebruik dan onze online tool:

>>GA NAAR ONLINE P2B-TOOL<< 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neemt u dan gerust contact op met onze juristen.

 

 

Lees dit artikel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/mogelijkheden-voor-platforms-om-de-dienstverlening-te-bart-wiersma