Download de algemene voorwaarden van Confirmo in PDF >>

ALGEMENE VOORWAARDEN CONFIRMO

Gevestigd aan Hoogmeer 1916, 6605 CM Wijchen, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54369614

 

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 1

Artikel 3. Offertes. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst. 2

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst. 2

Artikel 6. Uitvoeringstermijnen. 3

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst. 3

Artikel 8. Facturatie en betaling. 3

Artikel 9. Aansprakelijkheid. 4

Artikel 10. Verjaring. 4

Artikel 11. Vrijwaring. 4

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom… 4

Artikel 13. Portfolio en referentie. 5

Artikel 14. Geheimhouding. 5

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze. 5

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever of Confirmo aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Confirmo vervaardigde schriftelijke werken.
 2. Confirmo: de wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Confirmo opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Partijen: Confirmo en opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van Confirmo, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Confirmo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Confirmo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Confirmo de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Confirmo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Confirmo in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Confirmo vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 6. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Confirmo gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Confirmo gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 8. Confirmo is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Slechts indien de opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Confirmo zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Confirmo opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Confirmo haar offerte baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Confirmo niet tot het leveren van een deel van de in de offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Confirmo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Confirmo anders aangeeft.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Confirmo binden Confirmo niet.
 6. De prijzen in de offertes van Confirmo zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Confirmo eerst dan tot stand nadat Confirmo een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Confirmo slechts, indien deze door Confirmo schriftelijk binnen 5 werkdagen zijn bevestigd.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 5 werkdagen na factuurdatum.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Confirmo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Confirmo krijgt voor zover deze geen betrekking hebben op de opdracht.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van Confirmo een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Confirmo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle bescheiden, informatie en gegevens, waarvan Confirmo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Confirmo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden, informatie en gegevens niet tijdig aan Confirmo zijn verstrekt, heeft Confirmo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Confirmo gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Uitvoeringstermijnen

 1. Indien Confirmo een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Confirmo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Confirmo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Confirmo gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever alle benodigde bescheiden, informatie en gegevens aan Confirmo ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever verliest zijn recht om Confirmo in gebreke te stellen, indien Confirmo niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kon voldoen doordat de opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Confirmo heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig, volledig en in de gewenste vorm aanleveren van de noodzakelijke bescheiden, informatie en gegevens alsmede het tijdig en volledig verrichten van vooruitbetalingen.
 4. Bij uitvoering van de overeenkomst in fasen wordt elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door Confirmo per transactie worden gefactureerd.
 5. Confirmo is telkens bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen op initiatief van Confirmo tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Confirmo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Confirmo de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Confirmo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Confirmo geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Confirmo kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Confirmo is gerechtigd digitale facturen te versturen. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Confirmo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Confirmo maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Confirmo gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Confirmo bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Confirmo het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Confirmo en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Confirmo onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Confirmo heeft, dan ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Bij het opstellen van juridische documenten waarbij een document eerst in concept en vervolgens – na revisie door de opdrachtgever – in definitieve versie, behoudt Confirmo zich het recht voor de factuur met de conceptversie mee te sturen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Confirmo aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Confirmo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Confirmo kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Confirmo is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes of te betalen schadevergoedingen. Voorts is Confirmo niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of gegevens.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Confirmo.

Artikel 10. Verjaring

Iedere vorm van aansprakelijkheid van Confirmo vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de opdracht is voltooid.

Artikel 11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Confirmo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Confirmo toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden, informatie of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst op aanwijzing van de opdrachtgever worden gebruikt. Indien Confirmo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Confirmo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Confirmo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Confirmo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom welke voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Confirmo, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Confirmo is het de opdrachtgever niet toegestaan de auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom van Confirmo of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. Confirmo verleent opdrachtgever nu voor alsdan een gebruiksrecht met betrekking tot door Confirmo opgestelde werken. Dit gebruiksrecht houdt in dat het de opdrachtgever vrijstaat de betreffende werken te tonen op de website van opdrachtgever, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, en in het kader van de normale uitvoering van diens onderneming te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden.
 4. In geval van overtreding van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, is de opdrachtgever aan Confirmo per overtreding zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete laat onverlet het recht van Confirmo op schadevergoeding op grond van de wet.
 5. Confirmo behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en auteursrechtelijke werken voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Portfolio en referentie

 1. De opdrachtgever geeft Confirmo onherroepelijke toestemming tot het plaatsen van een (referentie)afbeelding op één van de webpagina’s van Confirmo en daarbij gebruik te maken van het logo, handels- en merknaam van opdrachtgever, alsmede tot het plaatsen van een link naar de website van de opdrachtgever ter indicatie van de expertise en clientèle van Confirmo.
 2. Indien de opdrachtgever haar logo, handels- of merknaam, website of webadres wijzigt en de opdrachtgever wenst de door Confirmo gebruikte (referentie)afbeelding aan te laten passen, dient de opdrachtgever daartoe schriftelijk verzoek bij Confirmo in. Confirmo is echter nimmer gehouden tot het daadwerkelijk aanpassen van een (referentie)afbeelding of link.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Confirmo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Confirmo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Confirmo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Confirmo behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Confirmo gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Confirmo gevestigd is.