Op 12 juli 2020 treedt de Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten of “Platform-2-Business” wetgeving in werking. Dit betekent dat online platformen hun algemene voorwaarden zullen moeten aanpassen. Welke eisen stelt de p2b-verordening aan algemene voorwaarden?

Dit is het tweede deel van vijf artikelen met betrekking tot de p2b-verordening. In het vorige artikel (deel 1) wierp ik een blik op de vraag: Voor welke bedrijven geldt de p2b-verordening? In dit artikel leg ik uit op welke wijze online platformen hun algemene voorwaarden moeten aanpassen. Vervolgens bespreek ik in deel 3 de belangrijkste rangschikkingsparameters waarover bedrijven hun zakelijke gebruikers dienen te informeren. De mogelijkheden om de relatie met de zakelijke gebruiker te beperken of te beëindigen komen in deel 4 aan bod. Tot slot geef ik een aantal concrete aanbevelingen in de conclusie van deel 5.

Welke eisen stelt de p2b-verordening aan algemene voorwaarden?

De p2b-verordening stelt een aantal eisen aan de inhoud van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van onlinetussenhandelsdienstverleners moeten:

  • in duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgesteld.
  • eenvoudig beschikbaar zijn voor zakelijke gebruikers. Dit geldt voor alle fasen van de contractuele verhouding, ook de precontractuele.
  • de redenen omvatten op grond waarvan de onlinetussenhandelsdienstverleners de diensten volledig of gedeeltelijk mag opschorten of beëindigen.
  • informatie bevatten over aanvullende distributiekanalen en potentiële gelieerde programma’s waarmee de onlinetussenhandelsdienstverleners door zakelijke gebruikers aangeboden goederen en diensten op de markt zouden kunnen brengen.
  • algemene informatie bevatten over de gevolgen van de algemene voorwaarden betreffende de eigendom en de controle van intellectuele eigendomsrechten van zakelijke gebruikers.
  • beperkingen ten aanzien van het aanbieden onder afwijkende voorwaarden. De algemene voorwaarden moeten duidelijk de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen daartoe vermelden.

Hieronder zal ik de belangrijkste eisen per onderdeel nader toelichten.

Duidelijke en begrijpelijke taal

De verordening is niet geheel duidelijk over wat dient te worden verstaan onder ‘duidelijke en begrijpelijke taal’. Wel wordt er een omschrijving gegeven van wat in ieder geval niet als duidelijke en begrijpelijke taal wordt bestempeld. De toelichting bij de verordening zegt daarover:

De algemene voorwaarden mogen niet worden geacht in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld wanneer zij vaag, niet-specifiek of weinig gedetailleerd zijn over belangrijke commerciële kwesties en zij zakelijke gebruikers bijgevolg geen redelijke mate van voorspelbaarheid verschaffen over de belangrijkste aspecten van de contractverhouding. Bovendien mag misleidende taal niet worden beschouwd als duidelijk en begrijpelijk.

Eenvoudig beschikbaar zijn

De p2b-verordening stelt dat algemene voorwaarden eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Dit geldt voor alle fasen van de contractuele verhouding, dus zowel voordat de overeenkomst is gesloten (precontractuele fase) als gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aan dit vereiste voldoen door een link naar de algemene voorwaarden op te nemen in de footer van hun website. Zijn de voorwaarden diep weggestopt in een website en pas naar meerdere malen doorklikken te vinden? Of zijn de voorwaarden pas te vinden op het moment dat de zakelijke gebruiker een account heeft aangemaakt? Dan zijn de voorwaarden naar alle waarschijnlijkheid niet eenvoudig beschikbaar.

Redenen voor volledig of gedeeltelijk opschorten of beëindigen

Een onlinetussenhandelsdienstverlener kan legitieme redenen hebben om te besluiten de levering van zijn diensten aan een bepaalde zakelijke gebruiker te beperken, op te schorten of te beëindigen. De onlinetussenhandelsdienstverlener kan onder meer afzonderlijke goederen of diensten van een bepaalde zakelijke gebruiker delisten of uit de zoekresultaten verwijderen. Onlinetussenhandelsdienstverleners kunnen individuele listings van zakelijke gebruikers ook beperken in plaats van opschorten. Bijvoorbeeld door de verschijning van de zakelijke gebruiker op een negatieve manier aan te passen („dimming”). Dit kan het verlagen van zijn rangschikking inhouden. Dergelijke besluiten van de onlinetussenhandelsdienstverlener kunnen vergaande gevolgen voor de zakelijke gebruiker hebben. Daarom dient de onlinetussenhandelaar de gronden waarop hij de diensten mag beperken, opschorten of beëindigen in de algemene voorwaarden op te nemen. Dit dient uiteraard op in duidelijke en begrijpelijke taal te worden verwoord.

Informatie over aanvullende distributiekanalen en potentiële gelieerde programma’s

Onlinetussenhandelsdienstverleners moeten tegenover hun zakelijke gebruikers transparant zijn over extra verdelingskanalen en eventuele gelieerde programma’s die de onlinetussenhandelsdienstverleners kunnen gebruiken om die goederen of diensten op de markt te brengen. Op die manier hebben zakelijke gebruikers duidelijkheid over waar en aan wie hun goederen of diensten op de markt worden gebracht. Aanvullende kanalen en gelieerde programma’s moeten op technologieneutrale wijze worden begrepen. Dit kunnen onder meer andere websites, apps of andere onlinetussenhandelsdiensten omvatten.

De eigendom en controle van intellectuele-eigendomsrechten

De eigendom van en de controle op intellectuele-eigendomsrechten online kunnen van groot economisch belang zijn voor de onlinetussenhandelsdienstverleners en hun zakelijke gebruikers. Met het oog op duidelijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers en om tot een beter begrip te komen, moeten. Onlinetussenhandelsdienstverleners moeten in hun algemene voorwaarden algemene, of desgewenst meer gedetailleerde, informatie opnemen over de eventuele algemene gevolgen van die voorwaarden voor het eigendom van en de controle op intellectuele-eigendomsrechten van de zakelijke gebruiker. Dergelijke informatie kan onder meer informatie zoals het algemene gebruik van logo’s, handelsmerken of merknamen omvatten.

Afwijkende voorwaarden

Beperkingen ten aanzien van aanbieden afwijkende voorwaarden moeten door de onlinetussenhandelsdienstverlener duidelijk in de algemene voorwaarden worden vermeld inclusief de belangrijkste economische, commerciële of juridische overwegingen voor die beperkingen. Bijvoorbeeld wanneer de onlinetussenhandelsdienstverlener zijn zakelijke gebruikers verbiedt om dezelfde goederen en diensten tegen een lagere prijs op zijn eigen website aan te bieden.

Overige verplichtingen ten aanzien van algemene voorwaarden onder de p2b-verordening

Naast de hierboven genoemde eisen aan de inhoud van de algemene voorwaarden, stelt de p2b-verordening nog een aantal andere eisen.

Wijziging van de algemene voorwaarden en opzegtermijn

Wijzigt de onlinetussenhandelsdienstverlener zijn algemene voorwaarden? Dan dient de zakelijke gebruiker een opzegtermijn te worden geboden. Deze opzegtermijn dient redelijk en evenredig te zijn aan de beoogde veranderingen en de gevolgen daarvan voor de zakelijke gebruiker. Deze opzegtermijn mag in ieder geval niet korter dan 15 dagen zijn. De overeenkomst eindigt binnen 15 dagen na opzegging, tenzij een kortere termijn is overeengekomen in de overeenkomst.

Het aanbieden van nieuwe goederen of diensten via een onlinetussenhandelsdienst, nadat de onlinetussenhandelsdienstverlener wijzigingen in de algemene voorwaarden heeft medegedeeld, geldt als actieve instemming met de gewijzigde voorwaarden en zal er dus toe leiden dat er niet meer kan worden opgezegd.

Vereisen de gewijzigde voorwaarden dat de zakelijke gebruiker aanzienlijke “technische aanpassingen” aan zijn goederen of diensten aanbrengt? Dan geldt de automatische aanvaarding niet. In dat geval kan de zakelijke gebruiker dus nieuwe diensten en goederen aanbieden zonder daarmee actief in te stemmen met de gewijzigde voorwaarden.

Technische aanpassingen
De onlinetussenhandelsdienstverlener moet ervan uitgaan dat de veranderingen van de algemene voorwaarden de zakelijke gebruiker ertoe noodzaken aanzienlijke technische aanpassingen aan te brengen wanneer bijvoorbeeld functies van de onlinetussenhandelsdiensten waartoe de zakelijke gebruikers toegang hadden, in hun geheel worden verwijderd of toegevoegd, of wanneer zakelijke gebruikers hun goederen moeten aanpassen of hun diensten moeten herprogrammeren om de onlinetussenhandelsdiensten te kunnen blijven gebruiken.

Geen terugwerkende kracht

Om zakelijke gebruikers een reële kans te bieden om bekend te raken met veranderingen in algemene voorwaarden, mogen deze niet met terugwerkende kracht worden opgelegd.

Veranderingen in algemene voorwaarden mogen niet met terugwerkende kracht worden opgelegd. Op die manier hebben zakelijke gebruikers een reële kans om bekend te raken met veranderingen in algemene voorwaarden.

Beëindiging door de zakelijke gebruiker

De mogelijkheid tot beëindiging door de zakelijke gebruiker dient altijd evenredig te zijn en moet door de zakelijke gebruiker zonder onnodige moeilijkheden kunnen worden toegepast. Ook moeten zakelijke gebruikers volledig worden geïnformeerd over de mogelijke toegang die onlinetussenhandelsdienstverleners na het einde van de overeenkomst nog hebben tot informatie die zakelijke gebruikers in het kader van hun gebruik van onlinetussenhandelsdiensten verstrekken of genereren.

Geen opzegtermijn

De opzegtermijn geldt niet indien:

  1. de onlinetussenhandelsdienstverlener verplicht is zijn algemene voorwaarden aan te passen op grond van wettelijke of regelgevende verplichting die het niet toestaat de opzegtermijn in acht te nemen; of
  2. de onlinetussenhandelsdienstverlener zijn algemene voorwaarden moet aanpassen om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van de onlinetussenhandelsdiensten, consumenten of zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.

Identiteit van de zakelijke gebruiker

Onlinetussenhandelsdiensten zijn verplicht om erop toe te zien dat de identiteit van de zakelijke gebruiker duidelijk zichtbaar is (artikel 3.5). Een volledig verbod op het tonen van de handelsidentiteit van de zakelijke gebruiker is niet toegestaan.

Nietigheid

Het is belangrijk dat uw algemene voorwaarden voldoen aan bovenstaande vereisten. Voldoen uw algemene voorwaarden of een beoogde wijziging van de voorwaarden niet aan de bovenstaande vereisten? Dan zijn de algemene voorwaarden namelijk nietig. Dat betekent dat de algemene voorwaarden geacht worden nooit te hebben bestaan. U kunt in dat geval dus geen beroep op de algemene voorwaarden doen, bijvoorbeeld in geval van een geschil. Overigens heeft deze nietigheid alleen betrekking op de specifieke bepalingen die niet-conform zijn. De overige bepalingen blijven dus wel geldig en afdwingbaar. Deze moeten dan wel kunnen worden gescheiden van de niet-conforme bepalingen.

Doe de p2b-check

Wilt u weten of de p2b-verordening voor uw bedrijf geldt? Gebruik dan onze online tool:

>>GA NAAR ONLINE P2B-TOOL<< 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neemt u dan gerust contact op met onze juristen.

 

 

Lees dit artikel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/welke-eisen-stelt-de-p2b-verordening-aan-algemene-deel-bart-wiersma