Op 12 juli 2020 treedt de Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten of “Platform-2-Business” wetgeving in werking. Volgens de p2b-verordening moeten platformen inzicht geven in hun rangschikking. Maar op welke manier moeten onlinezoekmachines en onlinetussenhandelsdiensten aan deze eis voldoen? En wat betekent ‘rangschikking‘ precies?

Dit is het derde deel van vijf artikelen met betrekking tot de p2b-verordening. In het eerste artikel wierp ik een blik op de vraag: Voor welke bedrijven geldt de p2b-verordening? In het tweede artikel heb ik uitgelegd welke eisen de p2b-verordening aan algemene voorwaarden stelt. Hieronder (deel 3) bespreek ik de belangrijkste rangschikkingsparameters waarover bedrijven hun zakelijke gebruikers dienen te informeren. De mogelijkheden om de relatie met de zakelijke gebruiker te beperken of te beëindigen komen in deel 4 aan bod. Tot slot geef ik een aantal concrete aanbevelingen in de conclusie van deel 5.

Wat houdt ‘rangschikking’ in?

Volgens artikel 2.8 van de p2b-verordening dient onder „rangschikking” te worden verstaan: het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of de relevantie die onlinezoekmachines geven aan zoekresultaten zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld door respectievelijk de onlinetussenhandelsdienstverleners of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de voor die presentatie, organisatie of mededeling gebruikte technologische middelen.

Consequenties voor de algemene voorwaarden

Platformen zullen hun algemene voorwaarden dus moeten aanpassen om aan de informatieplicht uit de p2b-verordening te voldoen.

Onlinetussenhandelsdienstverleners moeten in hun algemene voorwaarden opnemen:
– de belangrijkste parameters voor rangschikking;
– de redenen voor het relatieve belang van die parameters.

Onlinezoekmachines moeten een eenvoudig en publiekelijk beschikbare omschrijving in duidelijke en begrijpelijke taal opstellen van:
– de belangrijkste gezamenlijke of afzonderlijke parameters voor het bepalen van de rangschikking;
– het relatieve belang van die belangrijkste parameters.

Voorbeelden van belangrijkste parameters

De indicatoren die worden gebruikt voor het meten van de kwaliteit van de goederen of diensten van zakelijke gebruikers, het gebruik van redacteurs en hun vermogen om de rangschikking van die goederen of diensten te beïnvloeden, de mate waarin vergoedingen effect op de rangschikking hebben, alsmede elementen die niet of slechts in geringe mate betrekking hebben op het goed of de dienst zelf, zoals de presentatiekenmerken van het online-aanbod, kunnen voorbeelden zijn van de belangrijkste parameters die, wanneer zij in heldere en begrijpelijke taal worden opgenomen in een algemene beschrijving van het rangschikkingsmechanisme, zakelijke gebruikers moeten helpen om adequaat inzicht in het functioneren ervan te verkrijgen.

Beïnvloeding van rangschikking

Indien de zakelijke gebruiker de mogelijkheid heeft om de rangschikking tegen betaling te beïnvloeden, dient de aanbieder (de onlinetussenhandelsdienstverlener of onlinezoekmachine) een omschrijving van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding voor de rangschikking te geven in de algemene voorwaarden.

Verandering van de ranking en delisting

Van een onlinezoekmachine kan niet worden verwacht dat zij een bedrijfswebsitegebruiker direct in kennis stelt van een verandering van de rangschikking of delisting als gevolg van een kennisgeving door een derde, aangezien er geen contractverhouding is tussen de onlinezoekmachine en de bedrijfswebsitegebruiker.

Toch moet een bedrijfswebsitegebruiker de inhoud van de kennisgeving die aanleiding geeft tot de verandering van de rangschikking of tot delisting kunnen onderzoeken, door de inhoud van de kennisgeving te bekijken, bijvoorbeeld in een publiek toegankelijke online-database. Dit dient om misbruik door concurrenten te beperken.

Actiepunt voor onlinezoekmachines:
Wanneer een onlinezoekmachine de rangschikking heeft aangepast of een bepaalde website heeft gedelist naar aanleiding van een kennisgeving door een derde, biedt de onlinezoekmachine de bedrijfswebsitegebruiker de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van de kennisgeving, bijvoorbeeld in een publiek toegankelijke online-database.

Inzicht in rangschikkingsmechanismen

Ondanks dat onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines op grond van de platform-2-business verordening verplicht zijn om inzicht te geven in de belangrijkste parameters die van invloed zijn op de ranking, hoeven onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines geen gedetailleerde inzage te geven in hun rangschikkingsmechanismen of hun algoritmes.

Een algemene beschrijving van de belangrijkste rangschikkingsparameters moet die belangen beschermen, en tegelijk zakelijke gebruikers en bedrijfswebsitegebruikers een adequaat inzicht verschaffen in de werking van de rangschikking in de context van hun gebruik van specifieke onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines

Onlinetussenhandelsdienstverlener biedt zelf ook goederen en diensten aan

Wanneer een onlinetussenhandelsdienstverlener zelf goederen of diensten aanbiedt aan consumenten via zijn eigen onlinetussenhandelsdienst, dan wel via een zakelijke gebruiker waarover hij zeggenschap heeft, dient hij op transparante wijze te handelen. Het moet voor andere partijen dus duidelijk zijn dat een bepaalde aanbieding afkomstig is van de onlinetussenhandelsdienstverlener.

Gedifferentieerde behandeling

Onlinetussenhandelsdienstverleners dienen in hun algemene voorwaarden een passende omschrijving te bieden van en de onderliggende overwegingen uiteen te zetten voor elke gedifferentieerde behandeling door middel van juridische, commerciële of technische middelen. Een onlinetussenhandelsdienstverlener mag dus niet zomaar zijn eigen goederen of diensten voortrekken of de voorkeur geven in de rangschikking. Een onlinetussenhandelsdienstverlener dient andere partijen hierover in zijn algemene voorwaarden duidelijk te informeren.

Hetzelfde geldt overigens voor onlinezoekmachines. Wanneer onlinezoekmachines concurreren met bedrijfswebsitegebruikers door zelf bepaalde goederen of diensten aan consumenten aan te bieden, dient de onlinezoekmachine dit duidelijk in zijn algemene voorwaarden te vermelden.

 

Doe de p2b-check

Wilt u weten of de p2b-verordening voor uw bedrijf geldt? Gebruik dan onze online tool:

>>GA NAAR ONLINE P2B-TOOL<< 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neemt u dan gerust contact op met onze juristen.

 

 

Lees dit artikel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/welke-eisen-stelt-de-p2b-verordening-aan-algemene-deel-bart-wiersma