Een succesvolle webshop kan niet zonder goede algemene voorwaardenEen webshop is een digitale weerspiegeling van een fysieke winkel zoals we die allemaal kennen. Een webshop beschikt over een online georganiseerd systeem dat is (in)gericht op het verkopen van (digitale) producten. De online winkel is gevuld met producten, beschikt over een etalage en er is zelfs een boodschappenmandje of winkelwagentje waarmee de klant producten naar de kassa kan brengen. Klanten kunnen de producten uitgebreid bekijken en door middel van één druk op de knop vergelijken met andere producten. Wanneer de keuze op een bepaald product is gevallen neemt de klant het product mee naar de kassa en rekent af. Het product wordt vervolgens binnen enkele dagen aan de deur afgeleverd of – in het geval van digitale producten – het product kan direct na betaling worden gedownload.

Steeds vaker speurt de consument op internet naar producten waarvoor men een jaar geleden nog naar de winkel moest. Het aantal internetverkopen stijgt ieder jaar explosief als gevolg van steeds betere webshopsoftware en een wereld die meer en meer met het internet verweven raakt. Zo verkocht Bol.com vorig jaar in slechts vier maanden tijd 63.000 e-books. Ondernemers onderkennen inmiddels het succes en de voordelen die een dergelijke digitale winkel met zich mee kan brengen, alhoewel een webshop uiteraard niet in alle gevallen het succes met zich meebrengt waar de ondernemer op had gehoopt. Het aantal weshops is de laatste jaren dan ook exponentieel gestegen en overal schieten webshops als virtuele paddestoelen uit de digitale grond. Lage (opstart)kosten vormen wellicht het grootste voordeel van online ondernemerschap en bieden de mogelijkheid om zonder het nemen van al te veel financiële risico’s een poging te wagen toe te treden tot de omgeving van succesvolle online verkopers.

Digitale valkuilen

Het klinkt te mooi om waar te zijn: lage (opstart)kosten, geen risico’s, miljoenen potentiële klanten en producten verkopen en afrekenen middels een online georganiseerd systeem zonder dat er ook maar één handeling van een verkoper of de eigenaar aan te pas komt. Men heeft dan ook al snel de dollartekens in de ogen staan. Maar pas op: het online ondernemerschap is niet zonder risico’s.

Toegegeven: online ondernemen bespaart doorgaans kosten waarmee het financiële risico tot een minimum wordt beperkt, maar wanneer men niet goed uitkijkt valt men toch in één van de vele valkuilen die het online ondernemerschap omgeven hetgeen desastreuse gevolgen met zich mee kan brengen. Eén van die valkuilen betreft het besparen op zaken waarop men eigenlijk niet zou moeten besparen, sterker nog: een aspect dat door veel starters in de online wereld doorgaans geheel over het hoofd wordt gezien is de juridische kant van het verhaal. Uiteraard kan het kopiëren, zelf opstellen of zelfs geheel achterwege laten van Algemene Voorwaarden de ondernemer een aantal tientjes besparen, maar wanneer u de zaken juridisch niet goed afdicht kan dit u veel meer kosten dan die paar tientjes die u eerder heeft weten te besparen, veel meer zelfs. Wellicht het belangrijkste onderdeel is het hanteren van goedsluitende Algemene Voorwaarden. Laat daarom uw Algemene Voorwaarden altijd opstellen door een terzake gespecialiseerde jurist.

Knip- en plakwerk

Iedere dag komen onze juristen op het internet Algemene Voorwaarden tegen die door ondernemers zelf zijn opgesteld of door middel van het nodige knip- en plakwerk uit andermans voorwaarden tot stand zijn gekomen. Vaak blijkt al snel dat deze zelf in elkaar geknutselde kunstwerken zonder enige juridische kennis ter zake tot stand zijn gebracht en aan de gebruiker onvoldoende bescherming bieden of nog erger: de gebruiker in een nadeliger positie brengen dan voorheen het geval was. Veel van deze kunststukken horen dan ook eerder thuis in het museum maar toch zeker niet op de pagina ‘Algemene Voorwaarden’ van de betreffende webshop. Jaarlijks veroorzaakt dit “geknutsel” voor miljoenen aan schadeposten die eenvoudigerwijs voorkomen hadden kunnen worden door het laten opstellen van goedsluitende Algemene Voorwaarden door een ter zake kundig jurist.

Waar moet men op letten?

Uiteraard spelen er een hoop zaken een belangrijke rol bij het opstellen van Algemene Voorwaarden maar allereerst is het van belang om een scherpe analyse te maken van uw afzetmarkt. Richt uw onderneming zich op de particuliere markt, op de zakelijke markt of misschien wel allebei? Dit onderscheid is met name van belang omdat consumenten een hogere mate van bescherming genieten dan niet-consumenten.

Consumentenkoop

In de wet (art. 7:5 lid 1 BW) wordt de consumentkoop omschreven als de ‘koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.’ Hieruit kan men afleiden dat een consument de koper is, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit in tegenstelling tot de ‘professionele koper’ die uiteraard wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Dit onderscheid is van groot belang bij het opstellen van Algemene Voorwaarden omdat de wet aan de consument andere rechten (lees: meer bescherming) toekent dan aan de niet-consument. Zo wordt bijvoorbeeld het risico van bezorging in geval van consumentenkoop bij de verkopende partij neergelegd, waar dit risico in geval van koop door een niet-consument op de kopende partij zou kunnen worden afgewenteld. Daarnaast bevat de wet onder meer een bepaling omtrent de bezorgkosten in geval van consumentenkoop terwijl dit niet in gelijke mate voor koop door niet-consumenten geldt.

Koop op afstand en (wettelijke) bedenktijd/zichttermijn

Het eerder gemaakte onderscheid speelt tevens een rol bij de beoordeling of er sprake is van koop op afstand (art. 7:46d lid 1 BW) en derhalve of de kopende partij het recht heeft om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de koop zonder opgave van redenen te ontbinden, de zgn. wettelijke bedenktijd (ookwel zichttermijn genoemd). Overigens indien de verkopende partij nalaat om de consument te informeren over de duur, althans over het bestaan van deze bedenktijd, geldt – in tegenstelling van de normale bedenktijd van zeven werkdagen – een wettelijke bedenktijd van maar liefst drie maanden! Het is dus de moeite waard om dergelijke zaken correct en volledig vast te leggen in uw Algemene Voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

Een andere belangrijke bepaling die terug dient te keren in het gros van de Algemene Voorwaarden (met name wanneer u producten verkoopt) is de bepaling omtrent het eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW). Door het hanteren van een goed eigendomsvoorbehoud zorgt men er bijvoorbeeld voor dat de eigendom van zaken niet eerder op de kopende partij overgaat, dan wanneer de kopende partij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Doordat u (tot aan volledige betaling) eigenaar blijft van verkochte zaken zal een eventueel faillissement van de kopende partij er niet aan in de weg staan om alsnog volledige betaling van de curator te verkrijgen of om de zaak ingevolge art. 7:39 lid 1 BW uit de failliete boedel te reclameren (op te eisen). Op die manier beschermt u uw onderneming dus zelfs tegen een eventueel faillissement van de kopende partij en loopt u geen onnodige risico’s. Het opstellen van een eigendomsvoorbehoud is echter specialistisch werk en kent vele haken en ogen. Het is dus ook niet aan te raden om zelf zonder enige juridische kennis ter zake een bepaling omtrent het eigendomsvoorbehoud op te stellen.

Geschillenbeslechting en het Thuiswinkel Keurmerk

Het Thuiswinkel Waarborg is het keurmerk van Thuiswinkel.org. Leden van deze branchevereniging mogen het keurmerk voeren. Daarmee geven ze aan dat ze de zogenoemde Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg onderschrijven. In de gedragsregels staan rechten en plichten van de leden vermeld. In deze gedragsregels wordt verwezen naar: relevante wet- en regelgeving, door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met marktpartijen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

De bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijven zullen redelijkerwijs al het mogelijke doen om klachten goed op te lossen. Mocht dat toch eens niet geheel naar wens verlopen, dan voorziet het Thuiswinkel Waarborg in de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, hetgeen vaak minder kost dan een vergelijkbare procedure voor de rechtbank. De uitspraken van deze commissie zijn bindend; dit betekent dat het bij Thuiswinkel.org aangesloten bedrijf zich dient te houden aan de uitspraak (tenzij het bedrijf de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd).

Om voor het Thuiswinkel Waarborg in aanmerking te komen, dient een bedrijf zich bezig te houden met verkoop op afstand aan consumenten in Nederland. Door middel van het indienen van een aanvraag voor het lidmaatschap van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie geeft een bedrijf te kennen in aanmerking te willen komen voor het voeren van het Thuiswinkel Waarborg. Gedurende de toelatingsprocedure wordt gecontroleerd in hoeverre het bedrijf voldoet aan de voor verkoop op afstand relevante Nederlandse wet- en regelgeving en de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Uiteraard helpen onze juristen u graag bij het opstellen van Algemene Voorwaarden die voldoen aan de door het Thuiswinkel Waarborg eisen. Vraagt u naar de voorwaarden.

Een succesvolle webshop kan niet zonder goede algemene voorwaarden

Het is duidelijk dat een succesvolle webshop niet zonder goede algemene voorwaarden kan. Er komt bij het opstellen van algemene voorwaarden nogal wat kijken. Als eigenaar van een online winkel loop je de nodige risico’s, met name wanneer men zelf algemene voorwaarden opstelt. Laat uw algemene voorwaarden daarom altijd door een gespecialiseerde jurist opstellen of controleren.

Meer informatie en verwante links